content image

Harm Renkema 

spreker & trainer 

'Mannenbijbel' roept mannen op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Op 13 juni verscheen er een recensie van mijn hand in het Friesch Dagblad. Ik schrijft over mijn ervaringen met de Mannenbijbel. Hieronder kun je de tekst lezen. 

In het palet van doelgroepenbijbels verscheen onlangs de Mannenbijbel. Harm Renkema, die zelf veel met mannen optrekt als coach, las de bijbeluitgave. 

De Mannenbijbel is meer dan alleen het bestuderen van Gods Woord, het is een ontmoeting met de levensverhalen van mannen

Voor mij ligt de Mannenbijbel op tafel. In de afgelopen jaren konden diverse doelgroepen hun eigen Bijbel in ontvangst nemen. De Jongerenbijbel, de Vrouwenbijbel, een Metalbijbel en bijvoorbeeld een Nieuwe Testament voor sporters. Nu is daar ook de Mannenbijbel. De uitgeverij, Royal Jongbloed in Heerenveen, ziet onder andere de groeiende mannenbeweging van de Noordermannen en 4de Musketier en ze sluiten met de Mannenbijbel aan bij deze mannenbe- wegingen in ons land. Mensen zoeken naar identiteit en naar hun eigen rol. Dit geldt niet alleen voor jongeren en vrouwen, ook voor de hedendaagse man.

Zelf ben ik sinds vijf jaar betrokken bij de 4e Musketier en heb ik in menig weekeinde met mannen nagedacht en gesproken over de vier G’s in het leven van de gelovige man: God, geliefden, gemeenschap en gerechtigheid. Deze vier aandachtsgebieden zie ik op een originele en aansprekende manier terugkomen in deze mooi uitgevoerde Mannenbijbel. De uitgever weet heel goed dat mannen over het algemeen visueel ingesteld zijn. Want naast de gehele Bijbel in de tekst van de Herziene Statenvertaling (HSV) kan de mannelijke lezer volop genieten van diverse beeldende items: kaartjes, schema’s en andere plaatjes.

Daarnaast zie je door deze hele Bijbel heen steeds vier symbolen terugkomen. Deze zijn te herken- nen aan de groene tekstvakken en trekken direct de aandacht.

Het eerste symbool, een knielende man, symboliseert het thema ‘man en geloof’; het tweede een man temidden van zijn partner en kind staat voor ‘man en relaties’. Een man tegenover een groep men- sen verwijst naar het thema ‘man en samenleving’ en ten slotte het zijaanzicht van een mannenhoofd portretteert maar liefst de geschiedenis van zeventig mannen. Met deze thema’s biedt de Mannenbijbel de man extra informatie over zaken en vraagstukken die hem zeker zullen aanspreken en die te maken hebben met zijn alledaagse leven in deze wereld.

In het bijbelboek Genesis staat het eerste symbool met een stuk tekst ter overdenking. Het is de biddende man op zijn knieën. Het raakt me dat de samenstellers van deze Mannenbijbel beginnen met dit symbool gekoppeld aan het thema ‘verantwoordelijkheid nemen’. In mijn begeleiding van mannen komt dit thema regelmatig aan de orde. Veel mannen vinden het namelijk lastig om zich te verantwoorden. ‘Waar bent u?’ vraagt God aan Adam nadat hij en zijn vrouw van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad hadden gegeten. Ze hadden zich verstopt en probeerden dus voor hun verantwoordelijkheid weg te kruipen. Hier klinkt iets anders. Over de man die aangespro- ken wordt door God, uitgedaagd wordt om antwoord te geven. Oftewel: geroepen wordt zijn verantwoorde- lijkheid op zich te nemen en tevoorschijn te komen.

Eerlijk, oprecht en zuiver

Het tweede symbool komen we een paar hoofdstukken verderop in Genesis tegen. Het is de man tegenover de anderen en het thema is rechtvaardig leven. Het gaat over Noach. ‘Rechtvaardig zijn betekent dat je eerlijk, oprecht en zuiver bent in je spreken en handelen ten opzichte van je naaste en van God’. Het symbool voor de ‘man en zijn relaties’ komt onder meer aan bod als gaat het over onze bereidheid tot hulpvaardigheid. Staan wij daar bekend om? Vertrouwen wij zoals Abraham op God, en zijn wij bereid om te helpen. Als er een beroep op ons gedaan wordt, maar ook als we zelf zien en ontdekken dat de ander ons nodig heeft.

Zo staan er door heel deze Mannenbijbel diverse informatieve teksten die mij als man een spiegel voorhouden, die de mannelijke lezer uitdagen om zijn eigen leven te onderzoeken. Gedachten en visies die mannen oproepen om hun positie in te nemen en die mannen inspireren en bemoedigen.

Diverse portretten zijn ontmoetingen met oude bekenden. De krachtige en kwetsbare voorbeelden waarin ook de hedendaagse man zich zal herkennen, denk aan Abraham, David, Simsom, Paulus en Petrus. Maar ook afschrikwekkende geschiedenissen van tragische man- nen. Bijvoorbeeld het verhaal van Amnon, de oudste zoon van David, zijn naam betekent ‘de betrouwbare’, alleen wordt hij op jonge leef- tijd door de knechten van zijn half- broer Absalom vermoord. Want de ‘betrouwbare’ was namelijk niet in staat om zijn begeerte te beheersen en had zijn halfzus Tammar verkracht. De Mannenbijbel schuwt ongemakkelijke geschiedenissen niet. Want dit is een schokkend portret en tegelijkertijd een waar- schuwing voor elke man om ook in de beleving van seksualiteit zuiver te blijven.

Solisten

Het lezen in deze Mannenbijbel is meer dan alleen het bestuderen van Gods Woord, het is een ontmoeting met de levensverhalen van mannen. Mannen worden vaak gezien als solisten maar de grote opkomst van diverse mannenbewegingen is naar mijn overtuiging een bewijs dat ook mannen ten diepste verlangen naar verbinding en vriendschap. Het mannelijke verhaal begint met Adam die in zijn volmaaktheid toch niet goed genoeg was in zijn eentje.

Een van de laatste thema’s die uitgelicht worden in deze Bijbel is het thema ‘verbinding’; het gaat over vriendschap. Een belangrijk element in de huidige mannenbewegingen. Deze Bijbel is als een goede vriend. Hij houdt je regelmatig een spiegel voor, confronteert je, bemoedigt je en daagt je uit. Uitein- delijk is het niet slechts een spiegel maar een helder venster op Jezus

Christus de Zoon van God, de man en vriend bij uitstek. Van de verschillende thema’s en ontmoetin- gen met de diverse mannen leren we hoe we kunnen leven als man in deze wereld en uiteindelijk is het Jezus Christus die ons laat zien hoe we zullen leven in Gods Koninkrijk.

Mannenbijbel (HSV), Royal Jongbloed. Ruim 2000 pagina’s- Prijs: 59,95 euro